Steun Ockhams-scheermes - Support Occam's razor

Als u mijn werk en artikels op Doorbraak.be of op mijn blog of twitter, weet te waarderen en u wenst mijn verdere onderzoek en werk te steunen, dan kan dat mits een kleine of grotere donatie. Hoe klein ook, het zal mjn onafhankelijkheid helpen bewaren.  

Ik werk freelance/zelfstandig, doe al mijn research zelf. Het is een dagelijks werk van lezen en onderzoeken, van op de hoogte blijven van de recentste ontwikkelingen. Van netwerken en contacten leggen.

Ik zou dit graag uitbreiden naar nog meer en beter werk en onderzoek inzake de klimaat- en milieuproblematiek. Maar dat is duur. Steun van grote redacties, daar moet ik niet op rekenen. Alhoewel mijn artikels op Doorbraak tot wel 40.000 maal gelezen worden en ik op sociale media maandelijks vlot over het miljoen aantal views ga, is er geen enkele gevestigde media-redactie die mijn stukken durft te publiceren. Dat mag allemaal verontrusten. 

Eenzijdige debatten waar alleen maar één mening aan bod mag komen, dat is propaganda. Dat is wat we dagelijks zien, lezen en horen in onze gevestigde media. Daar waar er werkelijk duizenden wetenschappers, opiniemakers en journalisten wereldwijd daar zeker anders over denken. Maar ze hebben allemaal één zaak gemeenschappelijk, ze werken freelance, zonder inmenging van de onderdrukkende overheden. 

Ook zou ik graag goede projecten onderzoeken die het steunen en investeren waard zijn. Dit kan altijd in onderling overleg met wie eventueel interesse heeft in een dergelijk project, of voor wie dergelijke projecten financieel wil steunen. Niet iedereen wil immers geld verdienen en investeren. Mecenaat is nodig en zal steeds gevraagd zijn. 

Mijn drijfveren zijn niet winstbejag, maar trachten oprecht een verschil te maken en een kleine steen te verleggen in de grote rivier van de desinformatie over klimaat en energie. 

Ik heb kinderen en kleinkinderen en mijn motieven zijn zoals zoveel ouders en grootouders om een betere toekomst te bouwen en een betere wereld na te laten aan onze nakomelingen.

Ik heb geen vast plan waar dit naartoe gaat. Een betere blog ontwerpen, professionlere werken, meer medwerkers aantrekkne, interviews doen, academici interviewen, organisaties en lezingen houden... Daar zou ik graag naartoe gaan.  Hopelijk kunnen samen we de welvaartvernieting die het Westen nu al jaren in de greep heeft nog keren. 

Energie zit in alles wat wij doen, in alles wat een moderne maatschappij nodig heeft. Maak dit duurder en de armste mensen zijn de eerste slachtoffers. 

Ik zal mij dus blijven verzetten tegen deze welvaartvernietiging en zal het blijven bestrijden. 

Hopelijk met uw steun en hulp

Dank bij voorbaat voor uw steun

 

ENGLISH VERSION

If you appreciate my work and articles on Doorbraak.be or on my blog or twitter and you wish to support my further research and work, you can do so with a small or larger donation. However small, it will help to preserve my independence.

I work freelance and independently, do all my research myself. It is a daily work of reading and researching, keeping abreast of the latest developments. Networking is also very important.

I would like to extend this to even more and better work and research on climate and environmental issues. But that is expensive. Support from large editors, I do not have to count on that. Although my articles on Doorbraak are read up to 40,000 times and my reach on Twitter is more than one Million views every month.Yet there  is no established media editor who dares to publish my pieces. That is actually a verry scary thought. 

Unilateral debates where only one opinion may be discussed, is propaganda. That is what we see, read and hear daily in our established media. Where thousands of scientists, opinion makers and journalists worldwide really think differently about climate and enrgy policy advocated by gren groups and the media. But these sceptics/lukewarmers/ecomodernists all have one thing in common, they work freelance without interference from the oppressive authorities.

I would also like to examine good projects that are worth supporting and investing in. This can always be done in mutual consultation with anyone who is interested in such a project, or for those who want to financially support such projects. After all, not everyone wants to make money and invest. Patronage is needed and will always be in demand and highly appreciated.

My motives are not profit-making, but sincerely try to make a difference and casting a small stone into the big river of disinformation about climate and energy.

I have children and grandchildren and my motives are like so many parents and grandparents to build a better future and leave a better world to our descendants.

I have no fixed plan where this is going. I want to extend my network, interveiw academics, organize lectures and meetings, investigate and visit projects, organizing the worldwide resistence against this raging destruction of our modern society. This is want to do. With your help and support. 

Energy is in everything we do, in everything that a modern society needs. Make it more expensive and the poorest people are the first victims.

So I will continue to oppose this prosperity destruction and will continue to fight it.

Hopefully with your support and help

Thank you in advance for your support